Algemene voorwaarden

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. JD Web Innovations: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JD Web Innovations, gevestigd te Belfeld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer].
  b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JD Web Innovations een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  c. Overeenkomst: de schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen JD Web Innovations en de opdrachtgever, waarin de werkzaamheden en de daarvoor geldende tarieven zijn opgenomen.
  d. Partijen: JD Web Innovations en de opdrachtgever gezamenlijk.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van JD Web Innovations, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Aanbiedingen en offertes
  Alle aanbiedingen en offertes van JD Web Innovations zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  De overeenkomst tussen JD Web Innovations en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van JD Web Innovations schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard. JD Web Innovations is gerechtigd om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  JD Web Innovations zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de in de overeenkomst vastgelegde afspraken en de daarvoor geldende tarieven.
 6. Tarieven en betaling
  a. JD Web Innovations hanteert voor haar werkzaamheden tarieven die zijn gebaseerd op een uurtarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  b. JD Web Innovations brengt maandelijks in rekening op basis van de werkzaamheden die in de betreffende maand zijn verricht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  c. De opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. JD Web Innovations is gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen

e. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, is JD Web Innovations gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
f. Indien JD Web Innovations kosten moet maken om de betaling alsnog te verkrijgen, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten omvatten onder andere de kosten voor incasso, deurwaarderskosten en eventuele proceskosten.
g. JD Web Innovations behoudt het recht om de afgesproken prijzen voor zijn of haar diensten, 1 keer per kalenderjaar te indexeren.

 1. Wijzigingen en meerwerk
  a. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden, dient hij dit tijdig en schriftelijk aan JD Web Innovations kenbaar te maken.
  b. JD Web Innovations zal vervolgens zo spoedig mogelijk aangeven welke gevolgen de wijzigingen hebben voor de overeengekomen werkzaamheden en de daarvoor geldende tarieven.
  c. Indien de wijzigingen leiden tot meerwerk, zal JD Web Innovations de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en een aanvullende offerte uitbrengen.
 2. Intellectuele eigendomsrechten
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door JD Web Innovations geleverde producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de ontwerpen, programmatuur, documentatie, rapporten en offertes, blijven bij JD Web Innovations of haar licentiegevers berusten.
  b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JD Web Innovations de producten en diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Aansprakelijkheid en garantie
  a. JD Web Innovations staat er jegens de opdrachtgever voor in dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en normen.
  b. JD Web Innovations is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door JD Web Innovations.
  c. JD Web Innovations is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  d. De aansprakelijkheid van JD Web Innovations is beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever betaalde factuur voor de betreffende werkzaamheden.
  e. JD Web Innovations is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten in strijd met de aanwijzingen en instructies van JD Web Innovations.
 4. Overmacht
  a. In geval van overmacht is JD Web Innovations gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
  b. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, epidemie├źn, brand, waterschade, overstromingen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, vertragingen in de aanvoer van materialen en grondstoffen, alsmede alle overige omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid buiten de invloedsfeer van JD Web Innovations vallen.
 5. Geheimhouding
  a. JD Web Innovations en de opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
  b. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsgegevens, klantgegevens, ontwerpen, programmatuur en andere vertrouwelijke informatie waarvan partijen het vertrouwelijke karakter hebben afgesproken of waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Geschillen
  a. Op alle geschillen tussen JD Web Innovations en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  b. Indien partijen een geschil niet in onderling overleg kunnen oplossen, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 7. Opzegging
  13.1 Opzegging door de opdrachtgever.
  a. De opdrachtgever kan de overeenkomst maandelijks opzeggen.
  b. Bij opzegging door de opdrachtgever is JD Web Innovations gerechtigd om de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, alsmede eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering van ingeschakelde derden.
  c. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

13.2 Opzegging door JD Web Innovations
a. JD Web Innovations kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
b. Bij opzegging door JD Web Innovations. Als gevolg van tekortschieten door de opdrachtgever is JD Web Innovations gerechtigd om de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, alsmede eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering van ingeschakelde derden.
c. JD Web Innovations is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, dan wel anderszins niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

13.3 Betaling bij opzegging
a. Bij opzegging door de opdrachtgever of door JD Web Innovations is de opdrachtgever verplicht om de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te betalen, tenzij JD Web Innovations te kennen geeft af te zien van betaling.

13.4 Eigendomsoverdracht bij opzegging
a. Bij opzegging door de opdrachtgever blijven de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het geleverde product of dienst bij JD Web Innovations.
b. Bij opzegging door JD Web Innovations blijven de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het geleverde product of dienst bij JD Web Innovations, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij recht heeft op de eigendom van het product of dienst.

 1. Slotbepalingen
  a. JD Web Innovations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat deze aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
  b. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
  c. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
  d. JD Web Innovations is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan derden.
  e. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met JD Web Innovations over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JD Web Innovations.
  f. De opdrachtgever dient zich bij de uitvoering van de overeenkomst te houden aan de door JD Web Innovations gestelde voorwaarden en instructies.
  g. JD Web Innovations is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, indien zij dit wenselijk acht.
  h. De opdrachtgever vrijwaart JD Web Innovations voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de door JD Web Innovations geleverde producten en/of diensten.
  i. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

Contactgegevens
a. JD Web Innovations is gevestigd te Belfeld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer].
b. Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of de dienstverlening van JD Web Innovations kan contact worden opgenomen via info@jdwebinnovations.nl